STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI ZAPISY ZAJĘCIA KONTAKT PWSZ W NYSIE


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zainteresowania przedmiotami ścisłymi 40 uczniów/uczennic klas V i VI czterech szkół podstawowych na obszarze gminy Nysa. Wsparciem zostaną objęte SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5 i SP nr 10.Wyniki diagnoz edukacyjnych wskazują na braki w wykorzystywaniu przez polskich uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych. Istnieje konieczność kształtowania kompetencji kluczowych, w tym samodzielnego myślenia i rozumowania matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z ICT. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, a także krajowe strategie sektorowe zakładają zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Poprawę niekorzystnych w tym względzie wskaźników można osiągnąć w szczególności poprzez zwiększenie odsetka dziewcząt podejmujących studia z zakresu science. Według danych OECD na 100 000 pracujących w Polsce 2 200 osób stanowią absolwenci (mężczyźni) tych kierunków, a zaledwie 1 780 osób to absolwentki (kobiety). Źródło tych nierówności ma swój początek już na najwcześniejszych etapach kształcenia, gdzie większość szkół nie potrafi: rozbudzić u uczniów (a zwłaszcza uczennic) zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz rozwijać kompetencji kluczowych (w rozumieniu Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

Na dodatkowych zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, organizowanych w PWSZ w Nysie, uczniowie dowiedzą się w sposób praktyczny, jak funkcjonuje świat. Poznają następujące zagadnienia: jak powstaje chmura, tęcza, jak zostać chemikiem we własnej kuchni, jak pachnie i smakuje kolor wraz z wykorzystaniem m. in. soli, kwasku cytrynowego itp., przeprowadzą wędrówkę w głąb ludzkiego ciała, poznają świat robotyki itp. Projekt powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie taką formą wsparcia edukacji dla uczniów szkół podstawowych, po wcześniejszych rozmowach zarówno z nauczycielami, jak i z rodzicami w Nysie.

Projekt skierowany jest do uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych w Nysie (wybiórczo do klas IV). Celowo wybrano do projektu uczniów klas V i VI, gdyż to właśnie oni będą w najbliższej przyszłości na etapie wyboru własnej ścieżki dalszego kształcenia w szkole gimnazjalnej wraz z profilem odpowiadającym ich zainteresowaniom.

W przypadku, gdy nie zgłosi się do projektu wymagana liczba uczniów, przeprowadzony zostanie nabór dodatkowy i wówczas do projektu będą mogli przystąpić wybiórczo uczniowie klas IV. Utworzone zostaną listy rezerwowe, na wypadek rezygnacji danego ucznia z projektu. Listy rezerwowe tworzone będą zgodnie z metodologią rekrutacji zawartą w Regulaminie Rekrutacji.

Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w PWSZ w Nysie, która posiada bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne (nagłośnienie, projektory multimedialne). Budynki Uczelni są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają stosowne podjazdy oraz windę.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik "Nyskiego Uniwersytetu Dziecięcego" otrzyma indeks.

Wszelkie aktualności dotyczące projektu zamieszczane będą na stronie internetowej.

Zajęcia będą się odbywały średnio raz w miesiącu w soboty i będą trwały 3 godziny lekcyjne. Będą to bloki z matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Celem pośrednim jest wzrost świadomości w zakresie wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami ucznia/uczennicy. W tym celu przeprowadzone będzie indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektu nastąpi również opracowanie i wdrożenie pilotażowej innowacyjnej formy oceniania cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

W czerwcu 2013 r. odbędzie się konferencja podsumowująca z udziałem, dzieci, rodziców, nauczycieli i wykładowców.
 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki